Fängelserna som JO kritiserat mest

Filen har granskat alla JO-anmälningar som lett till kritikmot anstalter under perioden 2012-2014 och publicerar här en lista över de anstalter som ligger i topp.

 

Anstalter med flest JO-kritiska beslut 2012-2014

1. Saltvik (28 st)

2. Salberga (21 st)

3. Västervik Norra (17 st)

4. Kirseberg/Kumla (13 st)

5. Hall (11 st)

6. Skänninge/Skogome (10 st)

 

Av de 37 fängelser som av ett eller annat skäl kritiserades, så var det åtta stycken som förekom i minst tio beslut.

I topp finner vi anstalten Saltvik som har kritiserats i 28 separata ärenden. Det gäller allt från långa handläggningstider till att beslutsfattare har avslagit permissionsbeslut genom att göra subjektiva tolkningar av lösryckta delar från domar och andra dokument.

Kriminalvårdschef Kjell-Arne Sköldh, ytterst ansvarig för anstalten Saltvik, har ingen direkt kommentar till topplaceringen men säger i en kommentar att:

- Kritik lämnas på alla nivåer från JO, flest antal beslut med kritik betyder inte per automatik "sämst i klassen"

På frågan vad Saltvik gör för att rätta till de problem som JO kritiserar, så framhåller han att anstalten alltid tar till sig av kritik från JO och diskuterar den med berörd personal och arbetar med ständiga förbättringar.

Anstalten Salberga kommer på en stark andra plats då de fick kritik 21 gånger. Mest allvarligt var att hela avdelningar eller hus, vid ett flertal tillfällen, hade isolerats enligt fel lagparagraf. Dessutom fastställde JO att trots avskildheten hade de intagna rätt till sin dagliga utomhusvistelse, att neka promenad med hänvisning till "brister i den fysiska miljön" eller "bristande personaltäthet" är inte tillåtet.

Därefter följer anstalterna Västervik Norra (17 kritiska JO-beslut), Kirseberg och Kumla (13 kritiska JO-beslut) samt Hall (11 kritiska JO-beslut).

Den mest allvarliga kritiken fick en kriminalvårdsinspektör vid anstalten Skänninge som enligt JO hade ägnat sig åt vad som "sannolikt skulle bedömas som så kallad bevisprovokation", när han bytt ut en misstänkt substans mot bakpulver i syfte att försöka hitta den skyldige. Skänninge kom för övrigt på en delad sjätteplats tillsammans med anstalten Skogome med tio JO-kritiska beslut vardera.

Text: Ricard A R Nilsson och Pierre D Larancuent

Foto: Jonas Klinteberg