Allt fler barn frihetsberövas i Sverige

Enligt barnkonventionen får barn häktas endast i “yttersta undantagsfall” och sättas i förvar endast som “sista utväg”. Trots detta har tiden barn låses in på migrationsverkets förvar närapå tiodubblats de senaste åren, och antalet barn som låses in i polisarrest eller häkte har tredubblats sedan början av 90-talet.

Antal barn i arrest och häkte 2011
- Vid minst 3118 tillfällen sattes barn i polisarrest
- 122 barn häktades
- 80% av de häktade barnen satt med restriktioner
- 17% av alla 15-17 åringar i häkte var häktade längre än 30 dagar
Källa: Barnombudsmannen

Antal barn i förvar samt genomsnittliga tiden i förvar
- 2012: 42 st, 12,3 dygn
- 2011: 45 st, 8,1 dygn
- 2010: 56 st, 1,6 dygn
- 2009: 50 st, 1 dygn
- 2008: 43 st, 1,6 dygn
- 2007: 59 st, 1,3 dygn
Källa: Migrationsverket

Annan frihetsberövning av barn
I Sverige kan barn även frihetsberövas enligt följande lagar:
- LSU: Lagen om sluten ungdomsvård.
- LVU: Lagen om vård av unga
- LPT: Lagen om psykiatrisk tvångsvård

Igår släppte Barnombudsmannen en rapport om barn och ungdomar i Sverige som frihetsberövas i arrest och häkte. I veckan publicerade även Fria Tidningar en granskning om hur barn hålls allt längre på Migrationsverkets förvar. Utvecklingen visar hur barn systematiskt frihetsberövas i Sverige, ofta i strid mot gällande regler.

Barn i arrest och häkten

Du har ingen tidsuppfattning där inne. Du vet inte hur länge du har varit där. Du har ingen aning om hur länge du ska vara där. Ingen berättar någonting. Du får inga besked, du vet ingenting. Du bara sitter där.” // “Daniel”

I Barnombudsmannens rapport “Från insidan – barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte” intervjuas 34 barn om sina upplevelser av att vara frihetsberövade. Rapporten visar att barn sattes i polisarrest vid minst 3118 tillfällen under 2011. Den visar vidare att antalet unga som häktas har ökat kraftigt de senaste 20 åren, från 41 barn 1998 till 122 barn 2011. Det totala antalet unga som misstänkts för brott har inte ökat under perioden utan det är helt enkelt vanligare att barn häktas.

80% av de häktade barnen har restriktioner som bl.a. innebär att de får tillbringa 22 av dygnets timmar ensamma i cellen. I rapporten beskrivs hur isolering i arrest och häkte leder till försämrat minne och koncentrationsförmåga redan efter några dagar. Barn har jämfört med vuxna ännu svårare att hantera isoleringen och de barn som intervjuas vittnar om ångest, panik, tvångstankar, hallucinationer och sömnstörningar.

Barnombudsmannens riktar skarp kritik mot staten för att barn låses in i en miljö som inte är i enlighet med barnets grundläggande mänskliga rättigheter och som är direkt rättsosäker. Man pekar också bl.a. på att det sällan framgår hur bedömningen sett ut när barn häktas eller försätts med restriktioner.

Barn i förvar

Barn får enligt utlänningslagen frihetsberövas i migrationsverkets förvar om “det är uppenbart” att barnet kommer hålla sig undan en avvisning eller utvisning och det inte räcker med att barnet hålls under uppsikt. Barn får dock inte skiljas från sina vårdnadshavare och ensamkommande barn får tas i förvar endast om det finns “synnerliga skäl”. Trots de på pappret strikta reglerna har i genomsnitt 49 barn årligen varit förvarstagna i Sverige de senaste åren. 2011 var 16 av de förvarstagna barnen ensamkommande. En granskning av förvaren som Röda Korsets genomförde 2012 visar bl.a. att myndigheternas beslut om förvarstagning sker rutinmässigt, motiveras dåligt och att alternativa metoder till förvar sällan övervägs.

Barn får hålllas i Migrationsverkets förvar maximalt sex dygn, men myndighetens egna statistik visar att den genomsnittliga tiden ligger på det dubbla. De senaste åren har den genomsnittliga tiden ökat från 1,3 dygn år 2007 till 12,3 dygn år 2012.

Tortyr, grym, omänsklig eller förnedrande behandling

Mina grannar bankar på väggar och dörrar hela tiden, ingen står ut här.” // “Ruben”

Både Europarådets tortyrkommitté och FN's kommitté mot tortyr har återkommande riktat kritik mot Sverige för hur barn som frihetsberövats behandlas. Bland annat att unga inte informerats om sina rättigheter, att de blivit förhörda utan att föräldrar, socialtjänst eller advokat närvarat eller att många barn haft restriktioner under lång tid utan att få veta varför. Mot bakgrund av de allvarliga skador isolering får för barn anser FNs specialrapportör mot tortyr att den isolering som barn utsätts för i svenska häkten kan likställas med tortyr, grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Barnombudsmannen kräver bland annat att det inrättas en särskilt oberoende barnombud dit frihetsberövade barn och ungdomar kan vända sig.

Läs mer:

Barnombudsmannens rapport ”Från Insidan – Barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte

Röda Korsets rapport “Förvar under Lupp – En studie av rättssäkerheten för asylsökande i förvar

Rapport från FN:s tortyrkommitté, 2008

Rapport från Europarådets tortyrkommitté, 2009

Barn hålls I förvar allt längre” artikel i Fria Tidningen 9 mars 2013